top of page

תקנות משרד התחבורה בנוגע לציפוי שמשות ברכבים

תקנה מקורית

לפי תקנה 356 לתקנות משרד התעבורה כפי שהיתה עד היום, אסור היה לשנות את שמשות הרכב כלומר אסור לצבוע, אסור לצרוב או לצפות את שמשות הרכב בציפוי חלונות, כאשר הכוונה היתה כל השמשות.

התקנה החדשה לחוק

בתאריך 27/09/05 פורסם עדכון לתקנה זאת כפי שיפורט להלן

תקנה 356 (ד) המעודכנת

"לא ירשם רכב או יחודש רשיונו של רכב שהשמשה הקדמית והאחורית והשמשות שליד המושבים הקדמיים בו, כולן או מקצתן צופו בחומר ציפוי בין בהתזה, בין בהדבקה ובין בכל דרך אחרת".

כלומר, הדבקת ציפוי בשמשות הצדדיות האחרויות מותרת!

בנוסף לתקנה זו קיימת תקנה 27 ה' המאפשרת שימוש ברכב אשר הותקן בו בשמשה האחורית ציפוי חלונות כהה

​​

1. תקנה 27 (ה') קובעת כי על אף האמור בתקנה 27 (ד') (האוסרת נהיגה ברכב שבו הוגבלה יכולתו של הנהג לראות את הדרך והתנועה בה מן השמשה הקדמית, או מהשמשה האחורית, או מהשמשות שליד המושבים הקדמיים). שמותר לנהוג ברכב שבו קיימת הגבלת ראות מן השמשה האחורית אם מותקנות ברכב מראות תשקיף (מראות חיצוניות מימין ומשמאל לרכב).

2. שמאחר וקיימות שתי תקנות הנוגעות לנושא,כאשר אחת מתירה הגבלת ראות מן השמשה האחורית והשנייה אוסרת על כך,הוחלט לקבל את הפרשנות המקלה ולא לבצע אכיפה לגבי הדבקת חומר ציפוי על החלון האחורי במידה ויש 2 מראות צד.

חברת רפלקטיב ציפויים אינה אחראית בשום אופן על התקנות של משרד הרישוי בנוגע לציפוי כהה לרכבים ומביאה בפני המבקרים באתר קובץ מידע אשר נלקח מהאתר של משרד הרישוי.

חברת רפלקטיב אינה אחראית וגם לא מבצעת התקנות של ציפוי כהה על שמשות רכבים.

חברת רפלקטיב משתדלת להתעדכן בתקנות של משרד התחבורה אולם מאז כתיבת הדף ייתכן כי התווספו שינויים לחוק ועל המבקרים באתרינו להתייעץ עם גורם מוסמך לפני כל התקנת ציפוי חלונות על שמשות הרכב.

bottom of page