top of page

תקנון רכישה באתר

1. החברה רשאית לאפשר למשתמש לרכוש מוצרים  באמצעות האתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
2. פרסום המופיע באתר לגבי כל מכירה מכל סוג שהוא אינו בא לתת את מלוא הפרטים ובכל רכישה מתחייב המשתמש לבקש מאת החברה פירוט מראש ובכתב בכל נושא שקשור לסוג המכירה, אופי המכירה, וכן לגבי אופי ותכונות המוצר.
3. מיד לאחר ביצוע רכישה רשאית החברה לבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, רשאית החברה לתת הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי החברה.
4. יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את החברה ו/או הספקים. הרישום שנרשם במחשבי החברה יהווה ראיה סופית וחלוטה לנכונות הפעולות. 
חיוב המשתמש בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה אך רשאית החברה לדרוש את התמורה גם בכל דרך אחרת.
5. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שכל הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
6. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש המשתמש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של החברה לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. המשתמש מסכים, כי במקרה כזה יהיה מחוייב כלפי החברה, בעוד כלפי החברה הפעולה תחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י המשתמש. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. אם לא פעל המשתמש להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיו הספקים ו/או החברה זכאים לבטל את ההזמנה ו/או לדרוש את תמורת העסקה בכל אמצעי תשלום אחר, לפי שיקול דעתה של החברה.
7. במקרה בו ביקש המשתמש שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, רשאי ליצור עמו נציג החברה קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי. הפעולה תחשב כמושלמת מצד החברה רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י המשתמש. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה והמשתמש בחר באפשרות לפיה נציג החברה יצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של החברה בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.  
8. החברה מציגה באתר פרטים כגון תיאור המוצר , מחיר המוצר וזמן אספקה וכל פרט אחר הנדרש להצגה על פי כל דין. לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות לחברה בטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.
9. המשתמש מסכים, כי השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי אצל החברה בעת השלמת הליך המכירה או יגיע לידיו בתוך זמן סביר.
10. החברה תהיה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעת בלעדי, להגדיל את הכמות המוצעת. כמו כן החברה תהיה  רשאית להאריך או לקצר את זמן המכירה, בכל עת וללא הודעה מראש.
11. החברה תהא רשאית לעדכן בכל עת כל פרט ביחס לכל מכירה באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומייד עם עדכון הפרטים על ידי החברה יהיו ה-פרטים המעודכנים התנאים המחייבים את הצדדים.
12. החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידי המשתמש באתר לכתובת בישראל, שהוקלדה על ידי המשתמש בעת הגשת הצעתו, תוך המועד הנקוב בעמוד המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר, ובכל מקרה לא יאוחר מ 30 ימים ממועד אישור ההזמנה.
13. החברה תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בעמוד המכירה של המוצרים. החברה מתחייבת לספק רק מוצרים אשר תמורתם שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.   
14. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכו', אלא אם כן נכתב אחרת ובמפורש בעמוד המכירה. בכל מקרה תוגבל אחריותה של החברה בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של החברה או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח ואשר התקבלו בפועל אצל החברה. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, או מיוחד שיגרם או שעלול להיגרם למשתמש על כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות - בכל עילת התביעה שיטען המשתמש - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
15. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
16. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. 
במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל החברה  תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
17. התקנון של חברת הדואר לישראל או של כל גוף אחר באמצעותו החברה מבצעת את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה ו/או הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל משתמש. 
המוצר ישלח לרוכש לאחר ביצוע העסקה והשלמת התשלום בכרטיס אשראי דרך דואר ישראל והרוכש יקבל מספר דואר עוקב בהתאם לפרטי ההתקשרות שהשאיר במעמד הרכישה באתר.
הרוכש מסכים כי במידה והחברה תוכל להעביר את המוצר הנרכש דרך עובדי החברה מועד האספקה יתואם ישירות מול הרוכש , אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכו', תהא רשאית החברה למסור המוצר אל סניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכו' , במקרה כזה תימסר הודעה על כך ללקוח.
18. זמני אספקת המוצרים ו/או שירותים כפי שאלה מצוינים בעמוד המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים ורק ימי העסקים יבואו במניינם.(ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
19. דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית החברה ו/או הספקים לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
20. רוכש מוצר יהיה רשאי, בכפוף לשיקול דעתה של החברה, לאסוף את המוצר מהחברה. לברור האם ניתן לאסוף את המוצרים ישירות מהספק, מקום ומועד האיסוף יש לפנות ישירות לחברה. האיסוף יתבצע עד 14 ימי עסקים ממועד התשלום, מעל 14 ימי עסקים הרוכש יחוייב בדמי אחסנה בסך 50 שקל.
21. בעת אספקת המוצר, רשאים החברה ו/או מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.
22. במקרה של אספקת מוצר הדורש רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה. רישום המוצר או השירות על שם אדם או גוף אחר כפוף להסכמת החברה.
המשתמש מצהיר, כי בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לרבות עקב פגם במוצר נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו למשתמש ובמידה והמוצר נשלח זה מכבר, על המשתמש להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, סגור ,שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לחברה ועל חשבונו.
23. החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה.
24. בכל במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר; לא תהא החברה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שנבע מהטעות והמשתמש מצהיר, כי ידוע לו שייתכנו טעויות באתר.
25. החברה תהא רשאית לבטל כל עסקה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל מועד שהוא ולרבות במידה ויתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית.
26. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.  אחריות החברה בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של הלקוח ששולם לידי החברה בלבד.
27. החברה תשלח בנוסף למוצר הוראות ל"התקנה עצמית"  אך החברה לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על המשתמש בלבד ועל חשבונו. כמו כן, המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר/בהתאם להוראות ה"התקנה עצמית", אלא אם כן נכתב מראש ובמפורש אחרת באתר.
28.החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה החברהלתבוע את נזקיה בשל כך. 
על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
29.דמי ביטול. על פי חוק הגנת הצרכן, החברה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של %5 ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם וזאת במידה וטרם בוצע חיתוך
למ"ר על פי מידות אותן ביקש הלקוח , במידה שבחרת לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה.
על פי חוק הגנת הצרכן טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן קרי בוצע כבר חיתוך לציפוי בהתאם להזמנה טובין שיוצרו/נשלחו/נחתכו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן, או לחלופין לקוח שקיבל את המוצר, לא זכאי להחזר כספי תחת חריג להחזרת מוצרים ועל כן לא זכאי להשבת מוצר ו או דמי ביטול בגין כך.
ביטול הזמנה: ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב לשירות הלקוחות במייל המופיע באתר תחת "צור קשר "או באמצעות פקס מספר 04-6120890, ביטול הזמנה מותנה באישור קבלת הביטול בכתב מהחברה.
30.העדר אחריות לשירותים טכנולוגיים. מפעילת האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות יזומות או אחרות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, מפעילת האתר לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהזמין מוצר באמצעות האתר ו/או לעדכן הזמנה ו/או לבצע פעולה כלשהי באמצעות האתר.

31.ביטול עסקה הנו סעד ממצה וסופי. הסעד הבלעדי והממצה שיהיה למשתמש במקרה של הפרה יסודית של התקשרות כלשהי להזמנת מוצר או שירות יהיה ביטול הזמנה, ולא תהיינה למשתמש טענות נוספות כנגד הספק או מפעילת האתר.
32.העדר אחריות במקרה של טעות ברורה. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, כגון מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים, לא יחייב הדבר את מפעילת האתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
33.העדר אחריות לנזקים עקיפים או מיוחדים מכל סוג. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה. 
34.עסקאות שאינן ניתנות לביטול על ידי הצרכן. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג,ד לחוק הגנת הצרכן:
ג. טובין פסידים;
ד. שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך
שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;
ה. "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995 ;
ו. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה (כגון מוצרי דפוס);
ז. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם
המקורית.
35. מבלי לגרוע מתנאי התקנון מצהיר הרוכש  שידוע לו שהאתר מפעיל תנאי מדיניות ביטולים, לפי הכללים הקבועים בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ובתקנות ביטול עסקה -שבתקנות הגנת הצרכן, התשע"א-2010.

ציפוי חלונות,מדבקות נגד שמש,ציפוי חלונות נגד שמש,ציפוי אנטי סאן,מיגון חלונות,ציפוי דקורטיבי,ציפוי בטיחות,ציפוי מיגון,מדבקת מראה,הצללת חלונות

bottom of page